Participants: Amrit Singh KRI, Guru Jivan Kaur and Dharma Singh (members of the board KRI), Karta Purkh Kaur, Kartar Singh, Amrit Kaur, Amrit Singh (EPS), Ardas Singh, Sat Nishan Kaur, Hariang Kaur, Tiaga Devi, Tiaga Dev, Bachita Kaur, Seva Kaur, Karta Purkh Singh (notes), Sat Shakti Kaur, Janaa (-16:00), Sat Sangat Kaur (Zoom), Sotantar Singh (Zoom)